PPY : Cultivating Minds, Nurturing Potential

จากปรัชญา “ร่างกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ์ ปัญญาดี มีความสุข” ของ โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา จนนำมาสู่แนวคิด ที่เชื่อว่า เด็กทุกคนมีความแตกต่าง มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพตามแบบฉบับของแต่ละคน ซึ่งเด็กๆ จะสะท้อนออกมาให้เห็น ผ่านความชอบ ความสนใจ ความถนัด ในแต่ละคน แตกต่างกัน

โรงเรียน… จึงมีหน้าที่หลัก คือ การสร้างความหลากหลายในการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมที่เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดความสนใจ ความกระหายใคร่รู้ จนนำไปสู่ความถนัด หรือศักยภาพที่ชัดเจน โดดเด่น แตกต่างกันไปในรายบุคคล

หัวใจหลักของการเรียนรู้ ที่หลายสำนักเรียกกันว่า “หลักสูตร” ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของวิชาการ และกิจกรรมนอกห้องเรียน ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้และบูรณาการอย่างเหมาะสม โดยมีค่านิยมหลัก “ACTIVE” ที่ถือเป็นส่วนผสมชั้นเลิศ องค์ประกอบสำคัญ ที่ทำให้ปลูกปัญญา ตอบโจทย์นักเรียนทุกคน ไม่เฉพาะองค์ความรู้ แต่หมายถึง การตระหนักรู้ ในสิ่งที่ไม่รู้ และมีความตื่นตัว ที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่อย่างเท่าทัน

ทุกกิจกรรม ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ เกิดไอเดีย คิดเป็น ทำเป็น มีจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัด มีคุณครูที่เข้าใจและพร้อมสนับสนุนทุกความคิดเด็ก ๆ อย่างอิสระ โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานแนวคิด (Brian Based Learning ) ยิ่งเด็ก ยิ่งทำกิจกรรมมากเท่าไหร่ จะยิ่งเพิ่มพัฒนาการกระตุ้นให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้มากขึ้นเช่นกัน ทั้งพัฒนาการด้านสมอง สติปัญญาและร่างกาย

โรงเรียนปลูกปัญญา ฯ ยังยึดมั่นในหลักการเชื่อมั่นพลังแห่ง “พหุปัญญา” (Multiple Intelligences) อย่างเต็มเปี่ยม ถึงความหลากหลายของเด็กแต่ละคน โดยเล็งเห็นความสำคัญพัฒนา “จุดเด่น” โดยโรงเรียนพร้อมที่จะผลักดันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จให้กับเมล็ดพันธุ์ ปลูกปัญญา ฯ เจริญเติบโต ตามช่วงวัย ตามความสนใจอย่างยั่งยืน

“𝘾𝙪𝙡𝙩𝙞𝙫𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙈𝙞𝙣𝙙𝙨, 𝙉𝙪𝙧𝙩𝙪𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙋𝙤𝙩𝙚𝙣𝙩𝙞𝙖𝙡”

At Plookpanya School, we recognizes that every child is unique, with their own knowledge, abilities, and potential.

Our mission is to create diverse learning experiences that spark curiosity and passion in our students. Through carefully designed activities, we help each child discover their interests and talents, allowing their individual strengths to shine.

Our ACTIVE core values form the perfect blend for addressing every student’s needs. We don’t just focus on knowledge – we teach awareness of the unknown and eagerness to learn in this fast-changing world.

Imagine a place where creativity knows no bounds, where teachers support every child’s ideas freely. That’s Plookpanya!

We use brain-based learning principles, understanding that the more activities children engage in, the more they develop – mentally and physically.

We fully embrace the power of Multiple Intelligences, recognizing the diversity in each child. Our goal is to nurture their unique strengths, helping our “Plookpanya seeds” grow and flourish according to their interests and age.

Join us in shaping the future, one curious mind at a time!

Scroll to Top