Update Events

จุดเริ่มต้นกระบวนการ PLC ชุมนุมการเรียนรู้ของครูที่มีหัวใจเดียวกัน

PLC หรือ Professional Learning Community หากแปลตามตัวแล …

จุดเริ่มต้นกระบวนการ PLC ชุมนุมการเรียนรู้ของครูที่มีหัวใจเดียวกัน Read More »

“𝐏𝐏𝐘 𝐀𝐫𝐭𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩 & 𝐄𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧” 𝐓𝐡𝐞𝐦𝐞 : 𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐬 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫

“𝐏𝐏𝐘 𝐀𝐫𝐭𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩 & 𝐄𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧” 𝐓𝐡𝐞𝐦𝐞 : 𝐖𝐡𝐞𝐧 …

“𝐏𝐏𝐘 𝐀𝐫𝐭𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩 & 𝐄𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧” 𝐓𝐡𝐞𝐦𝐞 : 𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐬 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫 Read More »

Scroll to Top