นักเรียน Plookpanya School ป.5 ทัศนศึกษา “ร่องรอยอยุธยาในโคราช”

ป.5 ทัศนศึกษา “ร่องรอยอยุธยาในโคราช”

เด็กๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา แต่งกายชุดไทย นั่งรถราง ชมเมืองไหว้พระ ชมวิถีเมืองเก่าโคราช โดยเด็กๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ร่องรอยประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาที่ยังคงเหลืออยู่ในชุมชนของตนเอง ได้เห็นศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้น พร้อมทั้งสัมผัสวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสืบสานและต่อยอดวัฒธรรมอันดีงาม

ซึ่งกิจกรรมที่เด็กได้ทำร่วมกันครั้งนี้ ประกอบด้วย การฝึกสมาธิเจริญปัญญา การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับคนในท้องถิ่น การทำบุญเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถาน การฟังเพลงโคราช อีกทั้งยังได้อุดหนุนร้านค้าในชุมชนอีกด้วย

ที่สำคัญที่สุด…มากกว่าการเรียนรู้ คือเด็กๆ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความรู้สึกรัก และหวงแหน นำไปสู่การมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่คู่กับชุมชนสืบต่อไป

Fifth graders in traditional Thai costumes take a tram to see the city and worship in the old town of Korat.

The children learned about the remains of Ayutthaya history that still remain in their community. They saw the art and architecture that was built, and they experienced the culture and local wisdom. This is a continuation of the beautiful culture.

The activities that the children did together this time included meditation, conversations with local people, making merit to support religious institutions, listening to Korat music, and supporting local businesses.

Most importantly, more than learning, the children are aware of the value, feel love and cherish, leading to their participation in preserving these things to remain with the community for generations to come.”

The activities that the children participated in were designed to help them learn about the history and culture of their community. They also helped the children develop their mindfulness, social skills, and appreciation for the arts and music.

The children’s participation in these activities is a positive step in the preservation of the old town of Korat. By learning about the history and culture of their community, the children are more likely to be motivated to help keep it alive.

Scroll to Top