โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

โดยเด็กๆ ได้ชมพิพิธภัณฑ์ความเป็นมาของ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ชมบรรยากาศการสร้างสรรค์ศิลปะงานปั้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังได้ลงมือประดิษฐ์ครื่องปั้นดินเผาด้วยตนเอง

กิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ “บูรณาการ” ตามโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนด่านเกวียน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในท้องถิ่น รู้จักการนำทรัพยากรที่มีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ เรียนรู้ร่องรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และเรียนรู้วิถีชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ชมและช้อปปิ้งสินค้าเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งจำหน่ายสินค้าของคนภายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย

Scroll to Top