Kindergarten

ระดับชั้นปฐมวัย

ในระดับ “ปฐมวัย” กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ถูกออกแบบขึ้นให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ตามวัยของเด็กๆ ด้วยการเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยใช้ร่างกายและประสาทสัมผัสในการเรียนรู้และสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว

เด็กๆ ระดับชั้นปฐมวัย ของ โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านการเล่น การสำรวจ การทดลอง เพลง เกม และงานศิลปะต่างๆ ควบคู่กับการบูรณาการ “ทักษะชีวิต” (Life Skills) เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น การแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน การสื่อสาร และอื่นๆ อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้วยกิจกรรม SI (Sensory Integration) จากการทำกิจกรรมต่างๆ ที่กระตุ้นกระบวนการทำงานของสมองผ่านระบบประสาทรับรู้ความรู้สึกทั้ง 7 ได้แก่

การมองเห็น (Visual System)
การได้ยิน (Auditory System)
การรับสัมผัสทางผิวหนัง (Tactile System)
การได้กลิ่น (Olfactory System)
การรับรส (Gustatory System)
การรับรู้ท่าทางของร่างกายผ่านข้อต่อ (Proprioception)
การทรงตัว (Vestibular)

ทำให้เด็กๆ มีทักษะในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือโรงเรียน จนกระทั่งนำไปสู่ความสามารถในการดำรงรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น

Scroll to Top