ปลูกปัญญา กับ ทฤษฎีพหุปัญญา

“ปลูกปัญญา” หมายความว่าเราค่อยๆ ปลูก ค่อยๆ ทำ เด็กแต่ละคนมีความเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นวิธีการปลูก การบ่มเพาะ การใส่ปุ๋ย ก็ต้องแตกต่างกัน วิธีการสอนเด็กๆ ก็ต้องแตกต่างกัน

เราใช้ชื่อว่า “ปลูกปัญญา” ซึ่งปัญญาของแต่ละคนก็แตกต่าง เราจึงได้นำเอาทฤษฎีพหุปัญญา The Theory of Multiple Intelligences ของศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มาประยุกต์ใช้ ทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์มีความเฉลียวฉลาดหรือสติปัญญาที่หลากหลาย และจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ จนทำให้ปัญญาได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคน

MI หนึ่งในหัวใจของปลูกปัญญา

หัวใจหลักของโรงเรียนปลูกปัญญา คือ การเป็นโรงเรียนแห่งอนาคต เรามีความเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีปัญญาและศักยภาพที่หลากหลาย จึงทำให้มนุษย์มีปัญญาหลากหลายด้านในคนเดียว ตามทฤษฎีพหุปัญญา (The Theory of Multiple Intelligences) ของ Dr. Howard Gardner

Scroll to Top