Primary Level

ระดับชั้นประถมศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษา
Integrate learning process into Holistic Integration

ในระดับชั้นประถมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สู่การบูรณาการชีวิต โดยคำนึงถึงศักยภาพที่แตกต่างของแต่ละบุคคล สอดแทรกการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน และเริ่มปลูกฝังให้นักเรียนค้นหาความถนัดของตนเอง ด้วยการสำรวจตนเอง ทำกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายรอบด้าน ลองถูกลองผิด เสาะแสวงหาความรู้ เข้าใจตนเอง รู้จักที่จะวางแผน จนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจแล้วเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้เข้าไปในชีวิตประจำวันได้

นอกจากนี้ โรงเรียนปลูกปัญญา ยังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการค้นหาความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น กิจกรรมชมรม และกิจกรรม MI (The Theory of Multiple Intelligences) พร้อมจัดให้มีการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นด้านอื่นๆ เข้าไปในการเรียนการสอน ในรูปแบบของฐานเทคโนโลยี ได้แก่ งานไม้ งานผ้า คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อาหาร เกษตร เคมี เป็นต้น ควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาที่มากกว่าการเรียนหลักภาษา ด้วยการเรียนรู้ฐานภาษาไทย เช่น ฐานการเขียน Mind map ฐานนักโฆษณา ฐานพิธีกรน้อย ฐานภาษาถิ่น และฐานอื่นๆ อีกทั้งยังมีการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการทำโครงการร่วมกัน เช่น โครงการ ‘ธนาคารขยะ’ และ ‘กิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกัน’ เพื่อฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ควบคู่ไปกับการคิดคำนวณและการเรียนเนื้อหาวิชาการที่จำเป็น

ขณะที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม (ภาษาจีน) นั้น โรงเรียนปลูกปัญญา ได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาอังกฤษ หรือ EIL (English Integrated Learning), การเรียน Phonics, Writing, Basic English และ English Drama ส่วนภาษาจีนมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนได้ฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และทักษะการเขียน ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่น่าสนใจโดยคุณครูชาวจีน

สุดท้ายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้ใช้ทักษะความรู้ ความถนัดหรือความสนใจของตนเองที่มี รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดที่ได้รับการบ่มเพาะมา ทั้งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนการดำเนินงาน การค้นหาคำตอบและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน คิดค้น สร้างสรรค์ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมของตนเองออกมาในรูปแบบของโครงงานหรือโปรเจคจบการศึกษา

Scroll to Top