สมองที่เติบโตอย่างแตกต่าง … บนเส้นทางพหุปัญญา

โรงเรียนปลูกปัญญา ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ 
เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีอัจฉริยภาพหรือความฉลาดที่หลากหลายและแตกต่างกัน The Theory of Multiple Intelligences : MI 
เราจึงคัดสรรวิธีการปลูกที่แตกต่าง ด้วยการให้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ ดั่งการบ่มเพาะที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน

ปลูกปัญญา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็กแต่ละวัย ให้พัฒนาการทางสมองของเด็กๆ ได้เรียนรู้ พัฒนาอย่างหลากหลายและรอบด้าน Brain based learning : BBL ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาปัญญาของเด็กๆ ให้เติบโต สู่ศักยภาพสูงสุด มีลักษณะเฉพาะของตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความใฝ่รู้ และก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง

“การที่เด็กค้นหาตัวตนของตนเองเจอ นั่นคือ ความสำเร็จของโรงเรียนปลูกปัญญา”

The evolving cognitive development of the brain takes varied routes within the intelligence spectrum. Plookpanya School is committed to preparing children for their individual capacities, guided by the Theory of Multiple Intelligences (MI).

To achieve this, diverse instructional methods have been chosen to impart knowledge, skills, and processes tailored to each child, similar to customized cultivation techniques. Plookpanya employs an integrated teaching and learning process aligned with the interests of children in different age groups, facilitating diverse and comprehensive brain development through Brain-Based Learning (BBL) within an conducive learning environment.

The objective is to foster the intelligence growth of children to their maximum potential, nurturing their unique characteristics, promoting cognitive courage, encouraging decisive actions, facilitating self-expression, instilling a thirst for knowledge, and equipping them with the ability to adapt to a dynamic world.

In essence, the success of Plookpanya School is defined by the realization of children’s individual identities.

Scroll to Top