สมองที่เติบโตอย่างแตกต่าง

บนเส้นทางพหุปัญญา

โรงเรียนปลูกปัญญา ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีอัจฉริยภาพหรือความฉลาดที่หลากหลายและแตกต่างกัน The Theory of Multiple Intelligences : MI เราจึงคัดสรรวิธีการปลูกที่แตกต่าง ด้วยการให้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ ดั่งการบ่มเพาะที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน

ปลูกปัญญา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็กแต่ละวัย ให้พัฒนาการทางสมองของเด็กๆ ได้เรียนรู้ พัฒนาอย่างหลากหลายและรอบด้าน Brain based learning : BBL ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาของเด็กๆ ให้เติบโต สู่ศักยภาพสูงสุด มีลักษณะเฉพาะของตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความใฝ่รู้ และก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง

“การที่เด็กค้นหาตัวตนของตนเองเจอ

นั่นคือ ความสำเร็จของโรงเรียนปลูกปัญญา”

“มีความสุข”

“มีความใฝ่รู้”

“ค้นพบตัวตนของตนเอง”

ปลูกปัญญา กับ ทฤษฎีพหุปัญญา

ปลูกปัญญา” หมายความว่าเราค่อยๆ ปลูก ค่อยๆ ทำ เด็กแต่ละคนมีความเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นวิธีการปลูก การบ่มเพาะ การใส่ปุ๋ย ก็ต้องแตกต่างกัน วิธีการสอนเด็กๆ ก็ต้องแตกต่างกัน

เราใช้ชื่อว่า “ปลูกปัญญา” ซึ่งปัญญาของแต่ละคนก็แตกต่าง เราจึงได้นำเอาทฤษฎีพหุปัญญา The Theory of Multiple Intelligences ของศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มาประยุกต์ใช้ ทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์มีความเฉลียวฉลาดหรือสติปัญญาที่หลากหลาย และจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ จนทำให้ปัญญาได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคน

MI หนึ่งในหัวใจของปลูกปัญญา

หัวใจหลักของโรงเรียนปลูกปัญญา คือ การเป็นโรงเรียนแห่งอนาคต เรามีความเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีปัญญาและศักยภาพที่หลากหลาย จึงทำให้มนุษย์มีปัญญาหลากหลายด้านในคนเดียว ตามทฤษฎีพหุปัญญา (The Theory of Multiple Intelligences) ของ Dr. Howard Gardner

Translate »