การจัดการเรียนการสอนประถมศึกษา

Integrate learning process into Holistic Integration      ในระดับชั้นประถมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สู่การบูรณาการชีวิต โดยคำนึงถึงศักยภาพที่แตกต่างของแต่ละบุคคล...

(ภาษาไทย) ทักษะการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

building fine motor skills ทักษะการพัฒนา กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็ก 1-5 ขวบ BUILDING FINE MOTOR SKILLS  ทักษะการพัฒนา กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็ก 1-5 ขวบ   กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึงการ...

(ภาษาไทย) อาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา

เมื่อทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยผ่านการเคลื่อนไหวจากจังหวะ เพลง ศิลปะ การทำอาหาร และการเล่นบทบาทสมมติ จึงเกิดกระบวนการทางสังคม เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางกาย วาจา ใจ กับบุคคล สรรพสิ่งรอบข้าง หมู่เพื่อน และครูจากการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึก...

(ภาษาไทย) เลี้ยงลูกอย่างไรให้ฉลาด

"เลี้ยงลูกอย่างไรให้ฉลาด"ในงานสัมมนาวันที่ 28 มกราคม 2551 ณ ลานละคร ห้องสมุด โรงเรียนปลูกปัญญา บรรยากาศในวันนั้นอาจารย์เปิดประเด็นด้วยการถาม กระตุ้นให้ผู้ปกครองคิด “ความทุกข์ของคนรุ่นใหม่คืออะไร” ผู้ปกครองร่วมมือเป็นนักเรียนที่ดีด้วยการตอบคำถามของอาจารย์ “ความอยาก”...

FAQs

FAQs เกี่ยวกับโรงเรียนปลูกปัญญา Q: รับสมัครเด็กตั้งแต่อายุกี่ขวบ A: โรงเรียนปลูกปัญญา รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป โดยตัดเกณฑ์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ค่ะ ทั้งนี้ภาคเรียนที่ 2 (เริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561) ทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัครเด็กๆ เพิ่มเติมค่ะ...
Translate »