ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และนักเรียน ระดับชั้น ป.6, ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม “แนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา”

[ ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ]

🎉🎊ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และนักเรียน ระดับชั้น ป.6, ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม “แนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา”

🔸วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ⏰เวลา 15.00-16.00 น.

( สำหรับผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้น ป.6 )

🔹วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ⏰เวลา 15.00-16.00 น.

( สำหรับผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้น ม.3 )

📍 ณ ห้องประชุม อาคารมัธยมศึกษา

Scroll to Top