พื้นที่สีเขียวในโรงเรียน ทำให้เด็ก IQ สูง และเติบโตอย่างฉลาด

“โรงเรียนจะต้องมีพื้นที่สีเขียว” ให้เด็กๆได้เพลินเพลินไปกับการเล่นนอกห้องเรียน
พื้นที่โล่งกว้าง… ที่กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุก ปลอดภัย เป็นมิตร และสร้างสรรค์

การได้อยู่ภายใต้แวดล้อมที่โอบกอดไปด้วยพื้นที่สีเขียวจะส่งผลดีต่อระดับความเฉลียวฉลาดและพัฒนาการของเด็กๆ เราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างและออกแบบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็กๆ ให้พวกเขาเติบโตและมีพัฒนาการที่เต็มศักยภาพและเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด

มลพิษต่างๆ เช่น อากาศ เสียง เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการหลายๆ ด้านของเด็กๆ นักวิทยาศาสตร์แนะนำในเบื้องต้นว่า การอยู่ในที่ที่มีเสียงรบกวนน้อย จะทำให้เกิดความเครียดต่ำ ซึ่งอยู่ในข้อดีของพื้นที่สีเขียวตามรายงานฉบับนี้ รวมถึงการได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย เข้าสังคม ซึ่งทั้งหมดส่งผลต่อระดับ IQ ทั้งนั้น

พื้นที่สีเขียวทำให้มีข้อได้เปรียบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการสัมผัสมลพิษทางอากาศ เสียง และความร้อน และมากไปกว่านั้น พื้นที่สีเขียวยังกระตุ้นและส่งเสริมการทำกิจกรรมทางสังคมของเด็กๆ อย่าง”การเล่น”ร่วมกันมากขึ้น

เพราะการเล่น… ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการปลดปล่อยพลังออกมา การเล่นบางรูปแบบ เน้นการใช้ความคิดและไตร่ตรอง มากกว่าการเกิดกิจกรรมทางกาย ในบางการเล่นอาจมีการสร้างบทบาทและกฎเกณฑ์สมมติขึ้น หรือมีการใช้จินตการ

การเล่นถือเป็นการฝึกทักษะทั้งทางกายและทางสติปัญญา อันมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กทั้งทางกายภาพ สังคม และการตระหนักรู้

โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา จึงออกแบบพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เต็กๆ ได้ทำการสำรวจและทำความรู้จักกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพราะสำหรับพวกเขา การเล่นจะเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่แม้ไม่มีเครื่องเล่นก็ตาม เด็กๆสามารถใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนสิ่งรอบตัว เช่น ดิน ทราย ก้อนหิน ต้นไม้ ทุ่งหญ้า น้ำ เนิน โต๊ะ เก้าอี้ ผนัง ฯลฯ ให้กลายเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเล่น รวมทั้งสร้างสรรค์เรื่องราวและวิธีการเล่นขึ้นมาเอง

เพราะประสบการณ์ในการเล่น…ที่อยู่ภายใต้การสัมผัสธรรมชาติ ส่งผลให้เด็กมีจินตนาการอย่างอิสระ มีผลต่อการปรับตัว.ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ง่าย สีเขียวของต้นไม้และการสัมผัสธรรมชาติ เป็นสัมผัสที่นุ่มนวล กระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการทางจิตใจที่อ่อนโยนไปด้วย

ปลูกปัญญา เปรียบเด็กๆเหมือนต้นกล้าต้นเล็กๆ ที่ต้องการการบ่มเพาะด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้เติบใหญ่เป็นต้นไม้พันธุ์ดีต่อไป และคุณครูในรั้วปลูกปัญญาทุกท่าน ต่างยึดมั่นในพันธกิจ ที่ส่งเสริมให้เด็กๆมี “ร่างกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ์ ปัญญาดี มีความสุข…”

Scroll to Top