🔊🔊แผนกอนุบาลจะจัดกิจรรม “ปั่น ๆ จักรยาน”🚴‍🚴‍♂️
  ในระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564

  และมีกิจกรรมพิเศษ
  🚵‍♀️วันที่ 18 ก.พ. 64 กิจกรรม “Rally Day”
  🚵‍♂️วันที่ 24 ก.พ. 64 กิจกรรม “Safety Day”

  ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง นำจักรยาน 🚲 ของเด็กๆ      มาโรงเรียนพร้อมทั้งเขียนชื่อหรือทำสัญลักษณ์บนจักรยานด้วยนะคะ

“Plookpanya EduCARE Programme”

🌿 เปิดรับสมัครเด็กๆ ที่มีอายุ 1.8-3 ขวบ
โรงเรียนปลูกปัญญา ออกแบบโปรแกรมการดูแล การเลี้ยงดู และการอบรมบ่มนิสัย ตามธรรมชาติของเด็กๆที่จำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ตามช่วงวัย

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมความสุขและสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กๆในช่วงวัยก่อน 3 ขวบ ซึ่งถือเป็นวัยที่เด็กๆจะก่อรูปอุปนิสัยและบุคลิกเฉพาะตัว โดยมีคุณครูผู้ให้การดูแลเอาใจใส่อย่างอ่อนโยน

🌸 Nursery EduCare Programme 🌸

🔹 สำหรับเด็กๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 1.8-3 ขวบ
🔹 กิจกรรมการเรียนรู้เต็มวัน (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.)
🔹 “รายเดือน/รายสัปดาห์” : ค่าใช้จ่าย 2,500 ฿/สัปดาห์ และ 8,800 ฿/เดือน

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจให้ลูกๆเข้าร่วมโปรแกรม Plookpanya EduCARE สามารถติดต่อสมัครเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์
โทร 044-927111-5

“Plookpanya EduCARE Programme”

🌿 เปิดรับสมัครเด็กๆ ที่มีอายุ 1.8-3 ขวบ
โรงเรียนปลูกปัญญา ออกแบบโปรแกรมการดูแล การเลี้ยงดู และการอบรมบ่มนิสัย ตามธรรมชาติของเด็กๆที่จำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ตามช่วงวัย

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมความสุขและสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กๆในช่วงวัยก่อน 3 ขวบ ซึ่งถือเป็นวัยที่เด็กๆจะก่อรูปอุปนิสัยและบุคลิกเฉพาะตัว โดยมีคุณครูผู้ให้การดูแลเอาใจใส่อย่างอ่อนโยน

🌸 Nursery EduCare Programme 🌸

🔹 สำหรับเด็กๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 1.8-3 ขวบ
🔹 กิจกรรมการเรียนรู้เต็มวัน (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.)
🔹 “รายเดือน/รายสัปดาห์” : ค่าใช้จ่าย 2,500 ฿/สัปดาห์ และ 8,800 ฿/เดือน

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจให้ลูกๆเข้าร่วมโปรแกรม Plookpanya EduCARE สามารถติดต่อสมัครเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์
โทร 044-927111-5

“Plookpanya EduCARE Programme”

🌿 เปิดรับสมัครเด็กๆ ที่มีอายุ 1.8-3 ขวบ
โรงเรียนปลูกปัญญา ออกแบบโปรแกรมการดูแล การเลี้ยงดู และการอบรมบ่มนิสัย ตามธรรมชาติของเด็กๆที่จำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ตามช่วงวัย

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมความสุขและสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กๆในช่วงวัยก่อน 3 ขวบ ซึ่งถือเป็นวัยที่เด็กๆจะก่อรูปอุปนิสัยและบุคลิกเฉพาะตัว โดยมีคุณครูผู้ให้การดูแลเอาใจใส่อย่างอ่อนโยน

🌸 Nursery EduCare Programme 🌸

🔹 สำหรับเด็กๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 1.8-3 ขวบ
🔹 กิจกรรมการเรียนรู้เต็มวัน (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.)
🔹 “รายเดือน/รายสัปดาห์” : ค่าใช้จ่าย 2,500 ฿/สัปดาห์ และ 8,800 ฿/เดือน

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจให้ลูกๆเข้าร่วมโปรแกรม Plookpanya EduCARE สามารถติดต่อสมัครเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์
โทร 044-927111-5

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์

 

แห่งปัญญา

 

สู่ต้นกล้าที่เติบโต

บ่มเพาะ หล่อเลี้ยง ใส่ปุ๋ย พรวนดิน

บำรุงต้นกล้าแห่งปัญญา

ให้เติบโต แข็งแรง

เป็นไม้ใหญ่ที่มั่นคง งดงาม

เมล็ดพันธุ์แห่งความรักจะเติบโตอย่างงดงาม หากงอกจากพสุธาแห่งมิตรภาพ ดังนั้นความร่วมมือและความเข้าใจจากผู้ปกครอง จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับโรงเรียนปลูกปัญญาในการบ่มเพาะต้นกล้าให้เติบโตอย่างงดงาม มั่นคง

ความตั้งใจของปลูกปัญญาทุกคนต่างร่วมแรงกาย แรงใจกัน เพื่อเป้าหมายเดียว นั่นคือ การพัฒนาเด็กให้มีจิตใจที่สมบูรณ์ มีปัญญาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และเป็นเด็กที่มีความสุข ผ่านการเรียนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การค้นพบศักยภาพในตนเอง โดยมีกัลยาณมิตรที่สำคัญที่สุด คือ บุพการี ผู้เป็นคุณครูคนแรกของลูก

โรงเรียนปลูกปัญญา

จังหวัดนครราชสีมา

เรื่องราวจากบทความ

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรงเรียนปลูกปัญญา

การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

มุ่งเน้นส่งเสริม การค้นพบศักยภาพ และความถนัดของตนเอง การเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นการเรียนการสอนที่ต่อยอดจากระดับชั้นประถมศึกษา...

การจัดการเรียนการสอนประถมศึกษา

บูรณาการกระบวนการเรียนรู้สู่การบูรณาการชีวิต     ในระดับชั้นประถมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สู่การบูรณาการชีวิต โดยคำนึงถึงศักยภาพที่แตกต่างของแต่ละบุคคล สอดแทรกการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน...

ทักษะการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

building fine motor skills ทักษะการพัฒนา กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็ก 1-5 ขวบ BUILDING FINE MOTOR SKILLS  ทักษะการพัฒนา กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็ก 1-5 ขวบ   กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึงการ...

รู้จักโรงเรียนปลูกปัญญาเพิ่มเติม

จากช่องยูทูปของโรงเรียน