บูรณาการหลักสูตรนานาชาติสู่การค้นพบศักยภาพของตนเอง

ทำไมต้องเลือกปลูกปัญญา ?

การจัดการเรียนการสอนของปลูกปัญญา เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ภายใต้ความถนัด ศักยภาพ และความสนใจส่วนบุคคล มีการฝึกฝนการใช้ทักษะและกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ทั้งในและนอกห้งอเรียน ซึ่งการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าวนี้จะช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนรู้เป้าหมายชีวิตของตนเอง มีความใฝ่รู้ และมีทักษะที่จำเป็นต่างๆ สำหรับใช้ดำเนินชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21

หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนปลูกปัญญา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการศึกษาระดับชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ

หลักสูตร IEYC / IPC / IMYC จากประเทศอังกฤษ

หลักสูตรบูรณาการระดับนานาชาติ ที่มีการจัดเนื้อหาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะของ Thematic หรือหัวเรื่อง ซึ่งในแต่ละหัวเรื่องจะครอบคลุมการพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญของผู้เรียน และความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการในหลายสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษาและเทคโนโลยี

หลักสูตร Cambridge

หลักสูตรระดับนานาชาติ ที่ถูฏพัฒนาขึ้นภายใต้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก หลักสูตร Cambridge ได้ถูกนำมาใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ครอบคลุมเพิ่มเติมในส่วนของวิชาหลักอื่นๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียมในการเรียน

โรงเรียนปลูกปัญญา

การรับสมัครนักเรียน

หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน

2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดา และนักเรียน

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

6. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว (2 ใบ)

7. รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด 1 ใบ (เฉพาะปฐมวัย)

8. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม

– ระดับชั้นปฐมวัย (ไม่ต้องมีหลักฐาน)

– ระดับชั้นอนุบาล 2-3

สมุดประเมินพัฒนาการและสมุดประเมินผล (ถ้ามี)

– ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สำเนาสมุดประเมินผลการเรียน, หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) และระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

** หมายเหตุ

1. นักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระค่าพัฒนาวิชาการคนละ 30,000 บาท (ชำระครั้งแรกครั้งเดียวจนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชำระค่าพัฒนาวิชาการคนละ 30,000 บาท (ชำระครั้งแรกครั้งเดียวจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชำระค่าพัฒนาวิชาการคนละ 15,000 บาท

นักเรียนเข้าใหม่ใน International Programme ระดับชั้นอนุบาล 1, ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชำระค่าพัฒนาวิชาการคนละ 50,000 บาท (ชำระครั้งแรกครั้งเดียวจนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามตารางดังกล่าวได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว ได้แก่

   – อาหารว่างเช้าและบ่าย

   – อาหารกลางวัน 1 มื้อ

   – อุปกรณ์การเรียนทั้งหมด

   – ประกันอุบัติเหตุ

   – ตรวจสุขภาพประจำปี

   – กิจกรรมต่างๆ และทัศนศึกษาภายในจังหวัดนครราชสีมา

 

FAQs

Q: อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร International Programme

A:  ในส่วนของโปรแกรมนานาชาติ ทางโรงเรียนได้ใช้ 2 หลักสูตรหลัก ได้แก่

  1. หลักสูตร Cambridge ใช้ในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
  2. หลักสูตร IEYC (International Early Year Curriculum), IPC (International Primary Curriculum) และ IMYC (International Middle Years Curriculum) เป็นหลักสูตรบูรณาการ จากประเทศอังกฤษ ใช้ในส่วนวิชาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปะและสังคม

ส่วนวิชาที่ใช้ในการทดสอบเพื่อเข้าเรียน ทางโรงเรียนใช้ข้อสอบจาก Cambridge ซึ่งสอบ 2 วิชา คือ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

ร่างกายแข็งแรง

จิตใจสมบูรณ์

ปัญญาดี

มีความสุข

Translate »