Integrate learning process into Holistic Integration

     ในระดับชั้นประถมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สู่การบูรณาการชีวิต โดยคำนึงถึงศักยภาพที่แตกต่างของแต่ละบุคคล สอดแทรกการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน และเริ่มปลูกฝังให้นักเรียนค้นหาความถนัดของตนเอง ด้วยการสำรวจตนเอง ทำกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายรอบด้าน ลองถูกลองผิด เสาะแสวงหาความรู้ เข้าใจตนเอง รู้จักที่จะวางแผน จนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจแล้วเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้เข้าไปในชีวิตประจำวันได้

นอกจากนี้โรงเรียนปลูกปัญญา ยังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการค้นหาความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น กิจกรรมชมรม และกิจกรรม MI (The Theory of Multiple Intelligences) พร้อมจัดให้มีการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นด้านอื่นๆ เข้าไปในการเรียนการสอน ในรูปแบบของฐานเทคโนโลยี ได้แก่ งานไม้ งานผ้า คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อาหาร เกษตร เคมี เป็นต้น ควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาที่มากกว่าการเรียนหลักภาษา ด้วยการเรียนรู้ฐานภาษาไทย เช่น  ฐานการเขียน mind map  ฐานนักโฆษณา ฐานพิธีกรน้อย ฐานภาษาถิ่น และฐานอื่นๆ อีกทั้งยังมีการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการทำโครงการร่วมกัน เช่น โครงการ ธนาคารขยะและ กิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันเพื่อฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ควบคู่ไปกับการคิดคำนวณและการเรียนเนื้อหาวิชาการที่จำเป็น

IMG_0017
IMG_0036
IMG_0043
IMG_0048
previous arrow
next arrow

ขณะที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม (ภาษาจีน) นั้น โรงเรียนปลูกปัญญา ได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาอังกฤษ หรือ EIL (English Integrated Learning), การเรียน Phonics, Writing, Basic English และ English Drama ส่วนภาษาจีนมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนได้ฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และทักษะการเขียน ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่น่าสนใจโดยคุณครูชาวจีน

สุดท้ายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้ใช้ทักษะความรู้ ความถนัดหรือความสนใจของตนเองที่มี รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดที่ได้รับการบ่มเพาะมา ทั้งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนการดำเนินงาน การค้นหาคำตอบและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  คิดค้น สร้างสรรค์ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมของตนเองออกมาในรูปแบบของโครงงานหรือโปรเจคจบการศึกษา

เรียนรู้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

สังคมแห่งการเรียนรู้

สังคมที่มีคุณครู บุคลากร และผู้ปกครอง ที่มีแนวคิดแนวทางในการพัฒนาที่เห็นถึงศักยภาพความกระหายใคร่รู้ที่มีอยู่ในตัวของเด็กๆ ทุกคน และพร้อมที่จะให้เด็กๆ เป็นคนที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความใฝ่รู้และก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง

ใส่ใจความปลอดภัย

ความปลอดภัยของนักเรียนต้องมาเป็นอันดับ 1 เด็กๆ มาโรงเรียนต้องรู้สึกปลอดภัย มั่นคง อบอุ่น ไม่ต่างจากอยู่ที่บ้าน มีความเชื่อมั่น เชื่อใจ ในคุณครูและบุคลากร

บนพื้นที่ 35 ไร่

ใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่ที่ช่วยเน้นสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น สะอาด สวยงาม ทันสมัย และปลอดภัย

ระบบหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอน

เน้นการสอนแบบบูรณาการผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็กแต่ละวัย เพื่อให้สมองของเด็กๆ ได้รับการพัฒนาอย่างหลากหลายและรอบด้านตามหลักการของ Brain Based Learning : BBL และเพื่อให้เด็กๆ ได้ค้นพบตัวเองตามหลักการของ The Theory of Multiple Intelligences : MI

Translate »