building

fine motor skills

ทักษะการพัฒนา กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็ก 1-5 ขวบ

BUILDING FINE MOTOR SKILLS  ทักษะการพัฒนา กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็ก 1-5 ขวบ

 

กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึงการ ส่งเสริมให้การทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาทำงานสัมพันธ์ กันได้ดี ความชำนาญในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กของ เด็กในการหยิบจับสิ่งของ การเล่นตุ๊กตา เครื่องเล่นต่างๆนั้น จะส่งผลดีต่อทักษะหลายด้าน ที่คุณพ่อคุณแม่อาจคาดไม่ถึง ทักษะนี้จะเกิดจากการที่บุตรหลานได้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิต ประจำวันด้วยตนเอง เช่น การติดกระดุม การผูกเชือกรองเท้า การแปรงฟัน การจับช้อน-ส้อม การอาบน้ำ กิจกรรมเหล่านี้ จะส่งเสริมให้สายตาและมือ สามารถทำงานได้อย่างสัมพันธ์กัน ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีนั้นถือเป็นต้นทุน ที่ดีในการเรียนรู้ และการสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัว งานวิจัยชี้ ให้เห็นว่าการให้เด็กเล็กทำกิจกรรมเชิงวิชาการ เช่น การจำ ตัวอักษร ตัวเลข ถือเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เป็นประโยชน์นัก เมื่อ เทียบกับกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ที่ประสานการ ทำงานระหว่างกล้ามเนื้อตาและมือ เพราะในทางกลับกันทักษะ ดังกล่าวจะช่วยเตรียมตัวให้พวกเขาพร้อมสำหรับการเรียนรู้ ในชั้นเรียนได้ดีในเวลาต่อไปภายหลัง เช่น แทนที่จะฝึกให้เด็ก เขียนและวาดทันที ควรได้ฝึกฝนให้พวกเขามีกล้ามเนื้อข้อมือ ที่แข็งแรงก่อน เพื่อให้พร้อมและรู้สึกสนุกกับการเขียน และ ถือดินสอเขียนและวาดภาพได้ดีขึ้น

 

กิจกรรมง่ายๆ ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อ มัดเล็ก ที่เสนอให้คุณพ่อคุณแม่ลองให้บุตรหลานของท่าน ลองทำด้วยตัวเองที่บ้านให้เป็นก่อนที่จะเข้าโรงเรียน ได้แก่

1. ฝึกให้ลูกได้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง ตั้งแต่การ แปรงฟัง อาบน้ำ สวมและถอดเสื้อผ้า รูดซิป การจัด-เก็บ ของเล่นหรือสิ่งของเครื่องใช้ให้เข้าที่เป็นระเบียบ กิจกรรม เหล่านี้ นอกจากจะช่วยใหเด็กๆได้ฝึกช่วยเหลือตนเองแล้ว ยังถือเป็นการฝึกให้พวกเขาได้ใช้สายตาให้ประสานงานกับ กล้ามเนื้อมืออีกด้วย

2. ฝึกให้ลูกได้ช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆ เช่น กวาดบ้าน กรอกน้ำ หรือช่วยแม่หยิบจับสิ่งของต่างๆระหว่างทำครัว กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาได้ใช้กล้ามเนื้อตาและข้อมือ อีกทั้งยังส่งเสริมการคิดและจินตนาการด้วย

3. ฝึกให้ลูกได้เล่นของเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้าน กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยเฉพาะ เช่น ต่อบล็อกแบบต่างๆ หรือ ตัวต่อพลาสติก การเล่นของเล่นลักษณะดังกล่าวนอกจาก จะเป็นการเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกแล้ว บุตรหลานของท่าน ยังได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เกิดจินตนาการ และมีความคล่องตัว

Translate »