Professional Learning Community

ชุมนุมการเรียนรู้

ของคุณครูที่มีหัวใจเดียวกัน

 

PLC ชุมนุมการเรียนรู้ของคุณครูที่มีหัวใจเดียวกัน

 

PLC หรือ Professional Learning Community หากแปลตามตัวแล้ว คือ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แต่ “ชุมชน” ในความหมายของ PLC คือ “ชุมนุมแห่งการเรียนรู้” อันหมายถึง การสร้างชุมนุมของคุณครูขึ้นมาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของครู ให้สามารถเป็นครูที่ดีขึ้น สอนเก่งขึ้น เข้าใจเด็กมากขึ้น ดูแลนักเรียนให้ดีขึ้น สุดท้ายแล้วเป้าหมายการเรียนรู้ของครูก็นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในที่สุด

จุดเริ่มต้นของกระบวนการ PLC

ของคุณครูมัธยมเกิดจาก “ครูผู้ที่มีหัวใจเดียวกัน” ครูที่มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ของตัวครู ครูที่กำลังหมดไฟ การแลกเปลี่ยนความรู้จากครูท่านอื่น ๆ การที่ตัวครูเองพบเจอปัญหาต่าง ๆ หรือมีจุดเจ็บปวด (Pain point) ที่คล้ายกัน และมีใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหานั้น จนนำไปสู่การวางแผนและกำหนดนโยบายของฝ่ายมัธยมต่อไป
กิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นในกระบวนการ PLC คือ การพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสะท้อนประสบการณ์ตนเองร่วมกับเพื่อนครูด้วยการกัน (Sharing and Connecting Knowledge) การเสริมแรงให้ครูเข้าถึงอำนาจภายในตนเองทำให้ครูมีความชัดเจนทางความคิดตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเห็นคุณค่าในบทบาทหน้าที่ของครูชัดเจนขึ้น

PLC จึงเป็นมากกว่าการประชุมครู

แต่เป็นวงของการแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนครู เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการเปิดใจของครู อาชีพครูจึงไม่ควรต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและการสอนที่ดีไม่ควรอยู่ในแต่ใน “ห้องแห่งความลับ” อีกต่อไป

Translate »