KINDERGARTEN

หนึ่งวันของหนูในรั้วปลูกปัญญา

ความสุขของหนู คือ การมาโรงเรียน

เตรียมความพร้อมร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

   ในระดับปฐมวัย กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ถูกออกแบบขึ้นให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ตามวัยของเด็กๆ ด้วยการเน้นไปที่การเตรียมพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยใช้ร่างกายและประสาทสัมผัสในการเรียนรู้และสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว

   เด็กๆ ระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนปลูกปัญญา ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านการเล่น การสำรวจ การทดลอง เพลง เกม และงานศิลปะต่างๆ ควบคู่กับการบูรณาการ “ทักษะชีวิต” (Life Skills) เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น การแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน การสื่อสาร และอื่นๆ อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้วยกิจกรรม SI (Sensory Integration) จากการทำกิจกรรมต่างๆ ที่กระตุ้นกระบวนการทำงานของสมองผ่านระบบประสาทรับรู้ความรู้สึกทั้ง 7 ได้แก่ การมองเห็น (Visual System) การได้ยิน (Auditory System) การรับสัมผัสทางผิวหนัง (Tactile System) การได้กลิ่น (Olfactory System) การรับรส (Gustatory System) การรับรู้ท่าทางของร่างกายผ่านข้อต่อ (Proprioception) และการทรงตัว (Vestibular) ทำให้เด็กๆ มีทักษะในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือโรงเรียน จนกระทั่งนำไปสู่ความสามารถในการดำรงรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น

 

   นอกจากนี้โรงเรียนปลูกปัญญา ยังได้จัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ที่เด็กๆ ปฐมวัยจะได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน เช่น กิจกรรมสนามหญ้าพาเพลิน กิจกรรมเดินเล่นในสวน กิจกรรมน้ำกับทรายที่รัก เป็นต้น

สำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กๆ ปฐมวัยนั้น  โรงเรียนปลูกปัญญาได้นำเอาการเรียนการสอนแบบ Phonics เข้ามาใช้ เพื่อปูพื้นฐานทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง โดยเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ส่วนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ เด็กๆ จะได้รับการฝึกฝนผ่านการพูดคุย ฟังนิทาน และตอบกับถามกับคุณครูชาวต่างชาติเป็นประจำในช่วงเช้า ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ ได้คุ้นชินกับภาษาและมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้น

กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยทั้งหมดนี้ ล้วนแต่เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและธรรมชาติรอบตัว รวมทั้งมองเห็นศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง จนทำไปสู่การพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กๆ เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ได้อย่างเหมาะสมกับวัย

เรียนรู้อย่างมีความสุข

และ มีความสุขกับการเรียนรู้

Translate »